Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Fox in the Box s.r.o., IČ0:10808528, se sídlem Lužická 1115/44, Děčín 2, 40502, zapsaná v OR vedeném u KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 47190k.
 2. Fox in the Box s.r.o. dále jen: „správce“ nebo “Fox in the Box”.
 3. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Lužická 1115/44, Děčín 2, 40502
  email: info@foxinthebox.cz
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.       Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

2.       Účelem zpracování osobních údajů je

3.       Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

a)    Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště, datum narození);

b)    Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);

c)     elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);

d)    údaje potřebné k vyřízení Vaší objednávky, uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a námi a poskytování objednaných služeb;

e)    další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s vyřizováním Vaší objednávky, uzavřením a plněním smlouvy mezi Vámi a námi a poskytováním objednaných služeb.

Vaše osobní údaje můžeme na základě níže uvedených právních důvodů použít zejména k následujícím účelům:

 

Účel zpracování

Právní důvod zpracování

K vyřízení Vaší objednávky, uzavření a plnění uzavřené smlouvy.

Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.

K odpovědi na Vaše žádosti či dotazy.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K odpovědi na Vaše dotazy prostřednictvím naší telefonní infolinky.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K poskytnutí služeb, o které jste požádali.

Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.

K Vaší registraci na našich internetových stránkách.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K odběru novinek (zasílání informací o našich akcích, slevách a novinkách na Váš e-mail).

Vás předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu.

Ke zjišťování Vaší spokojenosti s provedeným nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen.

Oprávněný zájem.

K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu.

Oprávněný zájem, k zajištění lepšího poskytování našich služeb.

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nebudeme schopni vyřídit Vaši objednávku, nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi Vámi a Fox in the Box a ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). Pokud ke zpracovávání Vašich osobních údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již uděleny souhlas kdykoliv odvolat bez jakých jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

IV. Doba uchovávání údajů

1.       Správce uchovává osobní údaje 

2.       Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.       Příjemci osobních údajů jsou osoby 

VI. Vaše práva

1.       Za podmínek stanovených v GDPR máte 

2.       Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.       Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.       Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.       Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.       Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.       S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.       Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.